Home > Genera > Hybrid > Vanvanda Hybrid


Vanvanda Joy E. Nakagawa Nakagawa 1958 - registered (RHS)
Vanda Boschii (1928) × Vandopsis lissochiloides (1889)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
Vdps. lissochiloides

25.0%
V. luzonica

25.0%
V. tricolor