Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Hippodamia Charlesworth Ltd. 1908 - registered (RHS)
Brassavola nodosa (1831) × Cattleya aclandiae (1840)

    • B. nodosa
    • C. aclandiae